Általános üzleti feltételek

1. Érvényesség

Minden áruszállításra és szolgáltatásra az alábbi Általános Szállítási és Fizetési Feltételek érvényesek. A jelen feltételektől való eltérésekhez írásbeli megállapodásra van szükség.

 

2. Ajánlatok és ajánlati dokumentációk

Az előzetes költségbecslések és ajánlatok 21 naptári napig kötelező érvényűek. Az ajánlathoz tartozó dokumentációk, így az ábrák, rajzok, súlyok és méret adatok csak megközelítőleg mértékadóak, amennyiben azok nincsenek kifejezetten kötelező érvényűnek jelölve. Szállító az előzetes költségbecslések, a rajzok és más dokumentációk vonatkozásában fenntartja magának a tulajdonjogot és a szerzői jogot.

 

3. Megbízás adása

A megbízások csak akkor számítanak létrejöttnek, ha a szállító írásban visszaigazolta a megrendelést. Ez a képviselők által közvetített megbízásokra is érvényes. Szállító soha nem felel olyan hibákért, amelyek a megrendelő által benyújtott dokumentációkból (pl. rajzokból) adódnak azért, mert nem világos adatokat adtak meg vagy szóban közöltek adatokat. Ettől eltérő megállapodások és üzleti feltételek csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat az eladó írásban visszaigazolta.

 

4. Árak

Az árak mindig ex works módozatra érvényesek, mégpedig mindig fuvar- ill. kiszállítási költségek és csomagolás nélkül. Az árakhoz hozzáadódik a törvényes mértékű értéktöbblet adó. A szerződéskötés után, a megbízás teljesítéséig bekövetkezett minden anyag- vagy bérköltség tekintetében a szerződéses partnereknek jogukban áll árkiigazítási tárgyalásokat kezdeményezni. Szállító köteles felhívni Megbízó figyelmét az ajánlatban kifejezetten nem kalkulált azon szolgáltatásokra, amelyek véleménye szerint szükségesek. Ezeket valamint a megbízó igénye alapján végzett szolgáltatásokat pótlólagosan meg kell téríteni. Különösen érvényes ez a szerelésekkel összefüggésben felmerülő minden munkára. Az árak normál munkaidőre és munkateljesítményre vonatkoznak. A túlórákra, éjszakai, vasár- és ünnepnapi munkaórákra valamint megnehezített körülmények között végzett munka esetén a megfelelő pótlékokat az effektív bér alapján pótlékoljuk.

 

5. Fizetés 10 napon belül levonás nélkül

Fizetési késedelem esetén szállító a szállítmány visszatartására jogosult (BGB 273., 320. §). Elfogadványok vagy vevői váltók csak a beváltás után számítanak teljesítésnek; az ennek során keletkező költségek és kiadások a fizetésre kötelezettet terhelik. Ha a fizetési határidőket több, mint 14 naptári nappal túllépik, akkor szállító - előzetes, eredménytelen figyelmeztetés után - jogosult arra, hogy az Európai Központi Bank mindenkori irányadó kamatlábán felül 8% késedelmi kamatot igényeljen. A fizetési feltételeknek a fizetésre kötelezett általi be nem tartása esetén a jelen megbízásból eredő összes nyitott követelés azonnal esedékessé válik. Ha a szállító által kitűzött megfelelő póthatáridő eredménytelenül telt el, szállító jogosult a szerződés felmondására, a munka beszüntetésére, az addig elvégzett összes szolgáltatás elszámolására és kártérítési igények támasztására.

 

6. Szállítás és szerelés

Az ex works módozatú szállítás mindig a címzett veszélyére történik. Ha a munkák elvégzése vagy befejezése a megbízó által képviselendő okok miatt szenved késedelmet, akkor szállító ennyiben mentesül a megállapodás szerinti szállítási határidők betartása alól. Ha megbízó a szállító kérésére nem szünteti meg ennek okát, akkor szállító kártérítést igényelhet ill. megbízónak megfelelő határidőt tűzhet ki a szerződés teljesítésére, és nyilatkozhat, hogy visszalép a szerződéstől, amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik le.

 

A szerződés felbontásának esetén szállítónak jogigénye áll fenn a nála addig keletkezett összes ráfordítás megtérítésére. A szállítónak vagy valamelyik beszállítójának a működésében fellépő vis major esetek (pl. ipari konfliktusok valamint egyéb előre nem látható események) mentesítik a szállítót a szállítási határidő betartása alól, ill. feljogosítják arra, hogy a szerződéstől teljes egészében vagy részben elálljon akkor, ha az áruszállítás vagy a szolgáltatás lehetetlenné válik. Ezekben az esetekben szállító köteles a megbízót haladéktalanul tájékoztatni az illető esemény bekövetkezéséről. Ha a megbízónak olyan késedelem miatt keletkezik kára, amelyért szállító a felelős, akkor megbízó analóg alkalmazással gyakorolhatja a jelen pont 2. bekezdésében rögzített jogokat. Ez a rendelkezés értelemszerűen érvényes a szerelési munkákra is. Szükség esetén megbízó saját költségén köteles a szerelési munkákhoz műszaki segítséget nyújtani (pl. alapozások, emelőeszközök, áram- és vízcsatlakozások).

 

7. Átvétel

Az áruszállítások vagy szolgáltatások átvételének a készrejelentés után haladéktalanul meg kell történnie. Ez érvényes az önmagukban lezárt szolgáltatás- vagy áruszállítás-részekre is. Ha megbízó a leszállított árut vagy elvégzett szolgáltatást ill. annak egy részét használatba vette, akkor tizennégy naptári nap letelte után az átvétel megtörténtnek számít, kivéve, ha a megrendelő kellékszavatossági igényt jelentett be. Az átvétellel a veszély a megbízóra száll át.

 

8. Szavatosság

Nyilvánvaló hiányosságok reklamációjának az érvényesítése az átvétel megtörténte után kizárt. Az egyéb kellékhiányok bejelentésére törvény szerinti határidők vonatkoznak. A leszállított árukon és az elvégzett szolgáltatásokon előzetesen és a szállító hozzájárulása nélkül elvégzett változtatások a hiányosságok megszüntetésére irányuló minden jogigényt kizárnak. A szállító számára alkalmat kell adni a helyszíni ellenőrzésre. Jogosult kellékhiány bejelentések esetén az ingyenes kijavításra megfelelő határidőn belül sor kerül. A kijavítás sikertelensége esetén a vételár csökkentését vagy a vételtől való visszalépést lehet igényelni.

 

9. Kártérítés

A szállító szavatossága kizárólag a jelen szállítási és fizetési feltételekhez igazodik. Az ezekben kifejezetten el nem ismert igények - a bármilyen jogalapból eredő kártérítési igények is - kizártak, kivéve ha azok a szállító, törvényes képviselő vagy teljesítési segéd szándékos vagy durva hanyagságból elkövetett szerződésszegésén alapulnak.

 

10. Tulajdoni fenntartás

Az áruszállítások és szolgáltatások a szerződésből eredő összes fizetés beérkezéséig a szállító tulajdonában maradnak. A megbízó jogosult arra, hogy a tulajdoni fenntartás alatt álló árut vagy az abból készített árut a szabályszerű üzletmenet keretében továbbértékesítse, elidegenítse. Megbízó a harmadik felek irányába történt továbbeladásból keletkezett követeléseket minden járulékos joggal együtt vállalkozónak a megrendelővel szembeni összes követelése végtörlesztéséig a biztonság kedvéért vállalkozóra engedményezi anélkül, hogy az egyedi esetben ehhez külön megállapodásra lenne szükség. Megbízónak a szállítás tárgyát sem elzálogosítania, sem pedig annak tulajdonjogát biztosítékként átruháznia nem szabad. Harmadik felek általi lefoglalások, zár alá vételek vagy egyéb kártalanítások esetén megbízó köteles szállítót arról haladéktalanul értesíteni.

 

11. Bírósági illetékesség és jogszabályválasztás

A teljesítés helye Prien a. Chiemsee. Bírósági illetékesség: Rosenheim Cégjegyzék: Amtsgericht Traunstein HRA 5264. A teljes szerződéses jogviszony német jog hatálya alá tartozik.

 

Beszerzési feltételek

 

1. A megbízó feltételeinek érvényessége

A jelen beszerzési feltételek minden megrendelés alapjául szolgálnak és kizárólagosan érvényesek.

A vállalkozó (AN) ezekkel ellentmondó vagy ezeket kiegészítő feltételeit elutasítjuk.

Ilyen feltételek csak akkor érvényesek, ha megbízó (AG) írásban nyilatkozott arról, hogy azokkal vagy azok részeivel kifejezetten egyetért. Akkor is a mi beszerzési feltételeink érvényesek, ha a szállító ezekkel szemben álló vagy a mi Általános Beszerzési Feltételeinktől eltérő feltételeinek ismeretében a szállító áruszállítását fenntartás nélkül elfogadjuk. A szállítóval lebonyolítandó minden jövőbeni ügyletre is a mi Általános Beszerzési Feltételeink érvényesek.

 

2. Rangsor

A kétoldali teljesítések fajtájára és terjedelmére az alábbi sorrendben a következők érvényesek:

- a megrendelés rendelkezései

- adott esetben a keretszerződés

- a jelen Általános Beszerzési Feltételek

- a megrendelés szerinti műszaki specifikációk

- a megrendelő általános specifikációi és szabványai

- általános szabványok

 

3. Ajánlat

Ajánlattevőnek az ajánlatban pontosan tartania kell magát az ajánlatkérés specifikációjához és szövegéhez. Eltérések esetén erre kifejezetten fel kell hívni a figyelmet. Az ajánlatot ingyenesen kell elkészíteni.

 

4. Megrendelés

A megrendelésekhez írásbeliségre van szükség. Az írásbeliség teljesül akkor is, ha a közlés elektronikus adatátvitel útján történik. A megrendeléshez kapcsolódó mellékmegállapodások csak akkor kötelező érvényűek, ha AG azokat írásban visszaigazolta. Ugyanez érvényes az utólagos változtatásokra és kiegészítésekre is.

AN köteles a megrendelést 5 munkanapon belül, teljes tartalmában konform módon, jogérvényesen aláírva visszaigazolni. Azokat a megrendeléseket, amelyeket AG elektronikus adtaátvitel útján közölt, AN ugyanígy visszaigazolhatja.

Bármilyen jellegű iratforgalom esetén meg kell adni a megrendelési számot, a Com.-számot valamint a vevőszámot. Amennyiben más megállapodásokban, pl. keretszerződésekben lehívásos szállításban állapodtak meg felek, a szállításnak a lehívás után haladéktalanul meg kell történnie.

 

5. Dolgok szolgáltatása

AN felelősséget vállal AG-vel szemben a szolgáltatott dolgok elveszítéséért vagy megrongálódásáért.

Az AG által szolgáltatott anyagok az AG-megbízások keretében kerülnek megmunkálásra, feldolgozásra, és a megmunkálási valamint feldolgozási szakaszban AG tulajdonában maradnak. Ha az AG által szolgáltatott dolgot elválaszthatatlanul egyesítik más, nem az AG tulajdonát képező tárgyakkal, akkor AG az új dologban a tulajdoni fenntartás tárgyát képező dolog egyesítés időpontjában fennállt értékének a többi egyesített tárgyakhoz viszonyítva fennálló értékének arányában szerez társtulajdont.

Ha az egyesítésre olymódon kerül sor, hogy a szállító tulajdonában álló dolog tekintendő fő dolognak, akkor az számít megállapodás szerintinek, hogy szállító AG-re ruház át társtulajdont; Szállító az egyedüli tulajdont vagy a társtulajdont AG részére megőrzi.

 

6. Alvállalkozók

AN-nek nem szabad AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéses kötelezettségeit sem teljes egészében, sem pedig részben átruháznia másokra, sem pedig a rá átruházott szolgáltatásokat vagy munkákat más vállalatoknak továbbadnia. Ez azokra a szolgáltatásokra is érvényes, amelyekre AN üzeme nincs berendezkedve.

AG általi írásbeli hozzájárulás esetén AN köteles az általa vállalt feladatok tekintetében mindazon kötelezettségeket alvállalkozóinak továbbadni és betartásukat biztosítani, amelyeket ő AG felé vállalt.

 

7. Kivitelezés, környezetvédelem, biztonság és minőség

A leszállítandó tárgyaknak meg kell felelniük a technika aktuális szintjének, különösen pedig az Európában érvényes EK-irányelveknek, az európai szabványoknak valamint a kiegészítésképpen érvényes nemzeti szabványoknak és műszaki specifikációknak (EN, VDE, VDI stb.). AN köteles a technika elismert szabályait és a mindenkor érvényes törvényi és hatósági előírásokat valamint AG üzemi szabályait és előírásait figyelembe venni.

A gépeket és a műszaki munkaeszközöket a gép rendeletnek megfelelően, üzemeltetési utasítással és EK-megfelelőségi nyilatkozattal kell szállítani.

Veszélyes anyagok szállítása esetén AG részére a szállítás előtt, idejében át kell adni a termék-információkat, különösen pedig a biztonsági adatlapokat. AN nem alkalmazhat rákkeltő anyagokat. Amennyiben alkalmazható, AN minőségbiztosítási rendszert tart fenn, pl. DIN EN ISO 9001 – 9003 szerint. AG jogosult a rendszer egyeztetés szerinti ellenőrzésére.

 

8. Árak / számítások

A megrendelésben említett árak tartalmazzák az összes engedményt és pótlékot. Ezek fix árak, amelyekhez hozzáadódik a törvény szerinti értéktöbblet adó.

Számlákat AG csak akkor tud feldolgozni, ha azok megfelelnek a 4. pont 3. bek. alatt megkövetelt adatoknak. Az ezen kötelezettség be nem tartása miatti következményekért AN felelős, amennyiben nem igazolja, hogy azokat nem neki kell viselnie. A 2 példányban készítendő számlákat a megrendelés után külön kell elküldeni a megrendelésben megadott számlázási címre.

AG-t a törvény szerinti terjedelemben beszámítási és visszatartási jogok illetik meg.

 

9. Fizetési feltételek

Amennyiben külön írásbeli megállapodást nem kötöttek, a fizetésre 14 napon belül 3% skontó figyelembe vételével, 30 napos határidővel nettó összegben kerül sor; a fizetési mód választás szerinti. A határidő azon időponttól indul, amelytől kezdődően mind a számla, mind pedig az áru megérkezett a megrendelőhöz ill. a szolgáltatás teljesítése megtörtént. A teljesített fizetések nem jelentik az áru fenntartás nélküli átvételét és a fizetések teljesítésére a számla ellenőrzésének fenntartásával kerül sor.

 

10. Szállítás / szállítási határidő / szállítási késedelem

A megrendelésben megadott szállítási idő kötelező érvényű. AN köteles AG-vel haladéktalanul tudatni, ha olyan körülmények lépnek fel vagy válnak felismerhetővé, amelyekből az adódik, hogy a kikötött szállítási határidő nem tartható be.

Szállítási késedelem esetén AG letelt teljes hetenként a leszállított érték 1%-ának, de nem több, mint 10%-ának megfelelő, átalány összegű késedelmi kárigényre jogosult; a további törvényes igények (teljesítés helyett elállás és kártérítés) fenntartása megmarad. AN jogosult AG felé bizonyítani azt, hogy a késedelem következtében egyáltalán nem keletkezett kár vagy lényegesen alacsonyabb kár keletkezett.

 

11. Kiszállítás

Az áruk kiszállítására AN költségére és veszélyére, az AG által megadott szállítási címre kerül sor. Ez a kellékhiányos áruk AG általi visszaküldése esetén is érvényes.

Az AG számára legelőnyösebb szállítási lehetőségeket kell választani, amennyiben AG nem adott meg kifejezetten rögzített szállítási előírásokat. Az áru csomagolására AN költségére kerül sor, amennyiben nem kötöttek kifejezett megállapodást arról, hogy a csomagolási költségeket AG vállalja. A szállítandó árukat úgy kell becsomagolni, hogy elkerüljék a szállítási károkat. A kiszállítási cím mellett a szállítási dokumentumokban meg kell adni a 4. pont 3. bek. szerinti megrendelési adatokat. Az áruk téves címre történt szállításából keletkező költségeket AN viseli, amennyiben ő vállalja a szállítást vagy az ő hibájából irányították téves címre a szállítmányt. Részszállításokra/részteljesítésekre AN csak AG írásbeli hozzájárulásával jogosult. A csomagolás visszaadásának külön megállapodás tárgyát kell képeznie.

 

12. A veszély átszállása

A veszély csak akkor száll át AG-re, miután a leszállított árukat / elvégzett szolgáltatásokat AG-nek átadták vagy azokat AG átvette.

 

13. Szavatossági igények

AG csökkentés nélkül jogosult a törvény szerinti szavatossági igényekre. AG pótteljesítésként választása szerint a hiányosság megszüntetését vagy hiánytalan dolog szállítását ill. új termék előállítását igényelheti. A pótteljesítésre AN-nel egyetértésben, AG üzemi érdekeinek figyelembe vételével kerül sor. A kártérítésre, különösen pedig a teljesítés helyetti kártérítésre irányuló jogot kifejezetten fenntartjuk magunknak.

A kellékszavatossági igények elévülési határideje a kellékhiány bejelentése és a kellékhiány megszüntetése között eltelt idővel meghosszabbodik. Ha az áruszállítás/szolgáltatás tárgyát újra szállítják, azt teljes egészében vagy részben újra követeljük vagy számunkra kicserélik azt, akkor a kellékszavatossági igények elévülési határideje az újra szállított, kicserélt vagy teljes egészében ill. részben kijavított tárgyra ill. a megfelelő részegységre a leszállítással/átvétellel újrakezdődik.

AG jogosult arra, hogy a hiányosságokat AN költségére saját maga szüntesse meg akkor, ha a késedelem veszéllyel jár vagy különös sürgősségre van szükség. Az elévülési határidő 36 hónap, a veszély átszállásától számítva.

 

14. A kellékhiány bejelentése

Olyan áruk szállítása esetén, amelyeket AG-nek a Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 37. §-a szerint meg kell vizsgálnia, az áru nyitott hiányosságának megvizsgálására és bejelentésére biztosított határidő a leszállított áru átvételétől számított 2 hét. Rejtett hiányosságok esetén a bejelentési határidő a hiányosság felfedezésétől számított 2 hét. A szállítólevél darabszámok, súlyok és méretek tekintetében történő aláírása valamint az átadott áruk szerződésnek való megfelelése nem jelenti a szerződésnek való megfelelés és az értékek elismerését.

 

15. Az engedményezés tilalma

Az engedményezések valamint az AN jogainak és kötelezettségeinek a HGB 354. § alkalmazási területén kívüli egyéb átruházásai kizártak; a kivételek hatályosságához AG írásbeli hozzájárulására van szükség.

 

16. Felmondás

AG jogosult elállni a szerződéstől, ha ipari konfliktusok, üzemzavarok, balesetek, háborús események, az értékesítés torlódásai, hatósági beavatkozások, hasonló események vagy vis major miatt a megrendelt áruk alkalmazása lehetetlen vagy jelentékenyen megnehezített. Ha valamelyik szerződő fél megszünteti a fizetéseit vagy vagyona felett inszolvencia eljárást igényelnek, akkor a másik fél jogosult arra, hogy a szerződés nem teljesített részétől elálljon.

 

17. Használati és védett jogok

AG a szerződés tárgyát az alapul szolgáló szabadalmi és egyéb védett jogokkal együtt a saját vállalkozásában korlátlanul használhatja. AN garantálja, hogy az áruszállításával összefüggésben valamint áruszállítása által a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül harmadik felek jogai nem sérülnek. Ha emiatt harmadik felek általi igénybevételre kerül sor, akkor AN köteles arra, hogy az első írásbeli felszólításra mentesítést eszközöljön ezen jogigények alól; AG nem jogosult arra, hogy a harmadik féllel - AN hozzájárulása nélkül - bármilyen megállapodásokat kössön, különösen pedig arra, hogy vele egyezséget kössön. AN mentesítési kötelezettsége minden olyan ráfordításra vonatkozik, ami AG-nél a harmadik fél általi igénybe vételből eredően vagy azzal összefüggésben szükségszerűen felmerül. Ezen jogigények elévülési ideje 10 év, a mindenkori szerződés megkötésétől kezdődően.

 

18. Titoktartás / adatvédelem

AN köteles arra, hogy minden átvett ábrát, rajzot, számítást és egyéb dokumentációt és információt szigorúan titokban tartson. Ezeket harmadik felek részére csak AG kifejezett hozzájárulásával lehet felfedni. A titoktartási kötelezettség a megrendelések lebonyolítása után is érvényes; megszűnik, ha és amennyiben az átadott ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentációk által tartalmazott gyártási tudás általánosan ismertté vált.

 

19. Közzététel

Az AG-vel fennálló üzleti kapcsolatok értékelése vagy ismertetése publikációkban vagy reklám célokra csak AG kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

 

20. Bírósági illetékesség / a szerződés nyelve / alkalmazható jog

Amennyiben AN a kereskedelmi törvénykönyv értelmében vett kereskedő, közjogi értelemben jogi személy vagy közjogi különvagyon, akkor a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve adódó minden jogvita esetére a kizárólagos bírósági illetékesség AG-nek a székhelye. Ezen túlmenően AG jogosult arra, hogy azon bíróság előtt nyújtson be keresetet, amelyik AN székhelyén illetékes.

A szerződés nyelve német. Német jog érvényes, a Hágai és a Bécsi Vételi Egyezmény kizárásával.

 

21. Írásbeliség

Az e-mail a jelen Általános Üzleti Feltételek ill. az ezek alapján megkötött egyedi szerződések értelmében nem felel meg az írásbeliség követelményének.

 

22. Részbeni hatályosság

Ha a jelen feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének vagy azzá válnának, akkor a szerződés egésze valamint ezeknek a feltételeknek az egyéb rendelkezései hatályosak maradnak. Szerződő felek kötelesek arra, hogy az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezéseket az érvénytelenség/végrehajthatatlanság kezdetétől, a kétoldalú érdekek figyelembe vételével, hozzájuk gazdaságilag lehetőleg legjobban hasonlító rendelkezésekkel helyettesítsék. Ugyanez érvényes a joghézagokra is.